menu 首页 标签 归档 视频 关于
分治算法解决问题再回顾

一言加载中...

什么是分治思想呢?

对于一个规模为N的问题,如果该问题能够直接解决,就直接解决;否则就将此问题分解为K个与原问题形式相同的子问题,通过递归的方式求解子问题,通过整合子问题从而解决原问题的策略就是分治思想(或分治策略)

分治法求最大子数组

问题描述:

现在呢有17天的股票价格数据,问在哪天买入,哪天卖出才能使收益最高?

problem

解决方案一(暴力求解)

逐个求解,比较获得最大值的那一组,实现过程省略,参考:我的博文算法-最大字串和

解决方案二(分治)

思想

 1. 计算出每天的价格波动表如下:

cal

 1. 将数据从中间分为左右两部分。此时有三种情况:
  • 买入天数在左侧部分,卖出天数在左侧部分(此时与原问题相似,递归的解决)
  • 买入天数在右侧部分,卖出天数在右侧部分(此时与原问题相似,递归的解决)
  • 买入天数在左侧部分,卖出天数在右侧部分(可直接解决)
 2. 上代码
//保存最大子数组数据
struct SubArray
{
  //买入天数
  public int startIndex;
  //卖出天数
  public int endIndex;
  //最大利润
  public int total;
};
static SubArray GetMaxSubArray(int[] array,int start,int end)
{
  //递归的结束位置
  if(start==end)
  {
    SubArray temp;
    temp.startIndex = start;
    temp.endIndex = end;
    temp.total = array[start];
    return temp;
  }
  //设置中点
  int mid = (start + end) / 2;
  //买入天数在左侧部分,卖出天数在左侧部分
  SubArray subArray1 = GetMaxSubArray(array, start, mid);
  //买入天数在右侧部分,卖出天数在右侧部分
  SubArray subArray2 = GetMaxSubArray(array, mid + 1, end);

  //买入天数在左侧部分,卖出天数在右侧部分
  //左侧最大值
  int max1 = array[mid];
  int max1Temp = 0;
  int startIndex = mid;
  for (int i = mid; i >=start ; i--)
  {
    max1Temp += array[i];
    if (max1Temp > max1)
    {
      max1 = max1Temp;
      startIndex = i;
    }
  }
  //买入天数在左侧部分,卖出天数在右侧部分
  //右侧最大值
  int max2 = array[mid + 1];
  int max2Temp = 0;
  int endIndex = mid + 1;
  for (int i = mid+1; i <end; i++)
  &#123;
    max2Temp += array[i];
    if(max2Temp>max2)
    &#123;
      max2 = max2Temp;
      endIndex = i;
    &#125;
  &#125;

  SubArray subArray3;
  subArray3.startIndex = startIndex;
  subArray3.endIndex = endIndex;
  subArray3.total = max1 + max2;

  if (subArray1.total >= subArray2.total && subArray1.total >= subArray3.total)
    return subArray1;
  else if (subArray2.total >= subArray1.total && subArray2.total >= subArray3.total)
    return subArray2;
  else
    return subArray3;
&#125;
static void Main(string[] args)
&#123;
  int[] priceArray = &#123; 100, 113, 110, 85, 105, 102, 86, 63, 81, 101, 94, 106, 101, 79, 94 &#125;;
  int[] fluctuateArray = new int[priceArray.Length - 1];

  //获得价格波动值
  for (int i = 0; i < fluctuateArray.Length; i++)
    fluctuateArray[i] = priceArray[i + 1] - priceArray[i];

  SubArray curr= GetMaxSubArray(fluctuateArray, 0, fluctuateArray.Length-1);

  Console.WriteLine("买入天数:"+curr.startIndex + " 卖出天数:" + curr.endIndex+1 + " 最大利润:" + curr.total);
&#125;

这里似乎需要一个结果:

result

TonyChenn
2018.10.17
写博客不易,请我喝杯咖啡?

评论

arrow_upward